Aandeelhoudersvergadering

Minimaal één keer per jaar wordt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden. De belangrijkste bevoegdheden van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zijn het vaststellen van de jaarrekening, het goedkeuren van de bestemming van het resultaat, het verlenen van decharge aan de directie voor het gevoerde beleid en aan de raad van commissarissen voor het gehouden toezicht, het vaststellen van de bezoldiging van de commissarissen, het benoemen van commissarissen en de accountant, het goedkeuren van statutenwijzigingen en het verlenen van toestemming tot inkoop en uitgifte van aandelen.